Northwest vs South Webster

Northwest vs Wheelersburg

Northwest vs Peebles

Northwest vs Minford

Northwest vs Waverly

Northwest vs Portsmouth West

Northwest vs Valley