Glenwood vs Portsmouth West

Glenwood vs Clay

Glenwood vs Chesapeake

Glenwood vs South Point

Glenwood vs St Joseph

Glenwood vs Wheelersburg

Glenwood vs Northwest