Northwest vs Southeastern

Northwest vs Wheelersburg

Northwest vs Peebles

Northwest vs Minford

Northwest vs St. Joseph

Northwest vs Waverly

Northwest vs Portsmouth West

Northwest vs Piketon