Wheelersburg v Waverly

Wheelersburg v Zane Trace

Wheelersburg v South Webster

Wheelersburg v Minford

Wheelersburg v Portsmouth West

Wheelersburg v Greenup County (KY)

Wheelersburg v Beaver Eastern

Wheelersburg v Chillicothe

Wheelersburg v Chillicothe

Wheelersburg v Hilliard Darby